Projektbeskrivning

Vi erbjuder fortsatt samtalsterapi samt massage. Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ta hand o dig.

SER-terapi / Samtalsterapi

BOKA 1h
BOKA 2h

SER-terapi / Samtalsterapi

SER-terapi

SER-terapi bygger på den integrativa psykologin. Psykodynamisk, humanistisk, existentiell och transpersonell psykologi kombinerad med iscensättningsperspektivet och den kroppspsykoterapeutiska synsättet.

S som i Samtalsterapi
E som i Energy Flow Breathing – EFB-metod
R som i Regression

Metoder i SER-terapi: Terapeutens kvaliteter i empati, närvaro och kunnande tillsammans med verktyg som samtalsterapi, visualisering, symbolisering, regressionsterapi, mindfulness, iscensättningar, vårt inre barn, delpersonligheter och andningsterapi/EFB.

Terapiformen i SER-terapi är psykodynamisk, dvs hur du agerar, känner och tänker i ditt liv beror på ditt eget förflutna. Du återskapar det förflutnas obearbetade skuggor i ditt nu, genom dina iscensättningar.

Värdegrunden i SER-terapi bygger på den humanistiska psykologin. Det vill säga tron på att människan föds med positiva och sociala möjligheter och att vi har ett genuint/äkta själv som vill förverkliga vår potential. Alla problem har möjligheter att utvecklas till det bättre och livet och terapin är ett växande mot ens sanna/genuina själv.

Meningsfullhet: I det existentiella och transpersonella perspektivet ser vi att vi är mer än våra beteenden, tankar och känslor, eftersom vårt integrativa perspektiv sätter människan i ett sammanhang där vi utvecklas och strävar mot att hitta vårt sanna själv så ger det mening i livet, ingenting sker utan utvecklingsmöjligheter.

SER-terapeut
BOKA 1h
BOKA 2h

Samtalsterapi

Samtalet är SER-terapins grundstomme och sammanhållande länk. Det är i samtalet som det dynamiska mötet mellan klient och terapeut sker och den hållande relationen skapas, vars klimat utgör förutsättningarna för om ett tryggt, tillitsfullt och lyckat samarbete mellan klient och terapeut kan komma till stånd. Det är ur samtalet som hela terapiprocessen tar sin början och därefter vidareutvecklas, och det är också utifrån samtalet som terapeuten ser och känner av vilka behandlingsmetoder som skulle kunna passa klienten och därigenom få terapiprocessen att gå framåt.

Energy Flow Breathing

Energy Flow Breathing- eller EFB-metoden som den också kallas, är en kroppspsykoterapeutisk andningsmetod. Det är en djupgående och kraftfull andningsmetod som terapeuten vägleder klienten igenom. EFB öppnar upp kontakten mellan kroppen och psyket och gör så att känslor som är fångade i spänningar och låsningar i kroppen, frigörs med en stor läkande effekt som följd på både kropp och psyke. Genom att fokusera på andningen och kroppen och benens position kopplas de styrande intellektualiserande tankarna bort, vilket tillåter omedvetna och ordlösa känslominnen, ofta kopplade till traumatiserande upplevelser och händelser i barndomen, att ta plats och komma till uttryck på det sätt som klienten just där och då är redo för och behöver få till sig för att kunna ta sig vidare i sin personliga utveckling. EFB kan utföras enskilt eller i grupp.

I SER- terapin kan förutom EFB, även andra psykoterapeutiska andnings- och kroppsrelaterade behandlingsmetoder användas, där bl a rörelse- och andningsmönster uppmärksammas i syfte att dels komma åt de känslominnen som de döljer och som orsakar psykisk och fysisk smärta hos klienten, och dels därefter via olika metoder, övningar och terapeutiska samtal hjälpa klienten att frigöra sig från dessa. 

Mindfulnessmeditation är en annan andnings- och kroppsrelaterad behandlingsmetod, som dels kan ingå som en del i EFB-metoden, men också som en fristående avslappningsövning för att bli medveten om sin kropp och de känslor och upplevelser som den förmedlar.

Regression

Regression står enligt nationalencyklopedin för ”återvändande till ett tidigare och oftast mer primitivt tillstånd (stadium) eller en tidigare utvecklingsfas” och ”är ett centralt begrepp inom psykoanalytisk teori.”

Utifrån det SER-terapeutiska synsättet är regression det som sker vid iscensättningar då vi omedvetet och återkommande återskapar det förflutna i nuet, i syfte att få kontakt med de smärtsamma känslor som vi som barn tryckte undan med hjälp av de psykiska försvaren och som allt sedan dess pockar på att få bli uppmärksammade och förlösta. Enligt det samma synsättet, kan inte våra psykologiska iscensättningsmönster, handlingar och relationer, förändras på ett hållbart sätt om vi inte medvetandegör och bearbetar dessa smärtsamma regressiva känslor, så pass grundligt att dess psykiska försvar inte längre behövs och kopplas bort ur reaktionsmönstret.